Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Vedtægter

Vedtægter for lokalforening under Danmarks Jægerforbund - Odder Jagtforening

1.0 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Odder Jagtforening
1.2 Foreningens hjemsted er Odder Kommune


2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


3.0 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område, og foreningens opgave er via det enkelte medlems frivillige, forpligtende medlemskab, lyst og engagement at fremme disses interesse i tilslutning til DJ's formål.


4.0 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.


5.0 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingentet efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter, paragrafferne 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.
5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.


6.0 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfalds tid m.v.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


7.0 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ's medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det revidere årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt


8.0 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.


9.0 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.


10.0 Bestyrelse
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.


11.0 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


12.0 Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.


13.0 Revision
13.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jvf. pkt. 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.


14.0 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger således, at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.


15.0 Opløsning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål..16.0 Ikrafttræden
16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 22. januar 2002, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

 • Børge Larsen,
 • Per Tramm,
 • Carl Rasmussen,
 • Per Nymann Nielsen,
 • Allan Andersen,
 • Ib Kiær,
 • Anders Sørensen


Godkendt af DJ`s hovedbestyrelse d. 28 november 2002